ماموران اداره مرزبانی آمریکا مستقر در فرودگاه تورنتو کانادا مانع سفر علیرضا قربانی، خواننده، به آمریکا شدند.

Source: Twitter

گفتگو با شروین عباچی یکی از وکلای دفتر حقوقی که برای گرفتن ویزای آمریکا به آقای قربانی کمک کرده است.

Let us work on your case

Or simply fill out the form and one of our attorneys will get back to you pretty shortly.

Sethi Footer
We're Here
To Assist You

Subscribe to Sethi & Mazaheri’s monthly newsletter and receive important immigration-related  updates.

Skip to content